Regulamin sklepu internetowego i aplikacji mobilnej Voxbook 

Dzień dobry! 

Voxbook.pl to sklep internetowy, za pośrednictwem którego możesz dokonać zakupu wyselekcjonowanych przez nas audiobooków oraz ebooków spełniających założone przez nas standardy. Zakupiony audiobooki odsłuchasz za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem Android oraz iOS, a ebooki za pośrednictwem dowolnego reader firm trzecich. 

Administratorem sklepu oraz aplikacji jest We Create Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zygmunta Modzelewskiego 72/8, 02-679 Warszawa, NIP: 5213862567, REGON: 383028467, KRS: 0000780378, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5000,00 zł. 

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, sposobie dostarczenia zakupionych treści cyfrowych, postępowaniu reklamacyjnym. 

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem biuro@voxbook.pl

Pozdrawiamy i życzymy wyjątkowych chwil spędzonych z audiobookami i ebookami.

Zespół voxbook.pl.
 

§ 1 

Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

Aplikacja – aplikacja mobilna Voxbook umożliwiająca odtwarzanie zakupionych w Sklepie audiobooków, dostępna na urządzenia z systemem Android oraz iOS, 

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, 

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

Polityka Prywatności – polityka prywatności dostępna pod adresem https://voxbook.pl/content/2-polityka-prywatnosci, 

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://voxbook.pl/content/3-regulamin, 

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://voxbook.pl

Sprzedawca – We Create Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zygmunta Modzelewskiego 72/8, 02-679 Warszawa, NIP: 5213862567, REGON: 383028467, KRS: 0000780378, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5000,00 zł. 

§ 2 

Postanowienia wstępne 

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż audiobooków oraz ebooków, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Aplikacji Sprzedawca również świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Szczegóły związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną zostały opisane w § 3 Regulaminu. 

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz Aplikacji, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego. 

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

  • dostęp do Internetu, 

  • standardowy system operacyjny, 

  • standardowa przeglądarka internetowa, 

  • posiadanie aktywnego adresu e-mail. 

Korzystanie z zakupionych za pośrednictwem Sklepu audiobooków oraz ebooków wymaga posiadania komputera z systemem Windows bądź macOS oraz aplikacji do odsłuchiwania plików mp3 bądź czytania plików ePub oraz mobi, lub urządzenia z systemem Android lub iOS oraz instalacji Aplikacji, która pozwala odtwarzać zakupione w sklepie audiobooki.

Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. 

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie. Zakazane jest korzystanie z Aplikacji w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, uciążliwy dla Administratora lub innych użytkowników Aplikacji. 

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto. 

§ 3 

Usługi świadczone drogą elektroniczną 

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci audiobooków oraz ebooków dostępnych w Sklepie. 

Zakup audiobooka lub ebooka prowadzi do założenia konta użytkownika, które jest niezbędne by móc korzystać z zakupionego audiobooka lub ebooka. W związku z tym, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący może w każdej chwili zdecydować o usunięciu konta użytkownika, kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą. Sprzedawca, po doręczeniu mu stosownego żądania, niezwłocznie usunie konto użytkownika. Usunięcie konta użytkownika uniemożliwi Kupującemu odtwarzanie zakupionych audiobooków za pośrednictwem aplikacji, jednak pobrany przez użytkownika za pomocą linku wysłanego na jego adres email, audiobook bądź ebook nadal pozostaje do jego dyspozycji. 

Ponadto, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnieniu Kupującemu możliwości korzystania z Aplikacji zapewniającej dostęp do kupionych w Sklepie audiobooków. 

Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz Aplikacji, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu oraz Aplikacji. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu lub Aplikacji. 

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu lub Aplikacji, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@voxbook.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. 

§ 4 

Prawa autorskie 

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że audiobooki oraz ebooki dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie audiobooków bądź ebooków przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§ 5 

Zakup audiobooka oraz ebooka 

Zakup audiobooka oraz ebooka odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego audiobooków. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności, z którymi to dokumentami Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu lub Polityki Prywatności, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 

Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych przez Kupującego audiobooków lub ebooków. 

Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności płatności celem dokonania zapłaty za zamówienie. Płatności odbywają się za pośrednictwem systemu Przelewy 24 i obsługiwane są przez spółkę PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887, KRS: 0000347935, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 4500000,00 zł, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. 

W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego. 

Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej. 

Na podany w formularzu zamówienia adres e-mail Kupujący otrzyma potwierdzenie zamówienia, fakturę oraz instrukcję uzyskania dostępu do zakupionego audiobooka bądź ebooka. 

§ 6 

Dostęp do audiobooka oraz ebooka

Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionego audiobooka bądź ebooka za pośrednictwem:

  1. Aplikacji. Po zalogowaniu się w Aplikacji do konta użytkownika, Kupującemu wyświetlą się w Aplikacji wszystkie audiobooki zakupione w ramach konta. Aplikacja wyposażona jest w odtwarzacz pozwalający odsłuchiwać audiobooki. 

  2. Linku z dostępem do zakupionego audiobooka lub ebooka, który kupujący może pobrać po czym odtworzyć bądź odczytać za pomocą dowolnie wybranego przez siebie oprogramowania.

§ 7 

Odstąpienie Konsumenta od umowy 

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

§ 8 

Odpowiedzialność za wady 

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu audiobook lub ebook wolny od wad. 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli audiobook ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). 

Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę audiobooka bądź ebooka, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 

Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://voxbook.pl/formularz.doc, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Reklamacja powinna zostać przesłana na adres biuro@voxbook.pl, przy czym Kupujący może skorzystać również z innej drogi doręczenia Sprzedawcy reklamacji, np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§ 9 

Dane osobowe i pliki cookies 

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 

Zasady przetwarzania danych osobowych Kupującego zostały opisane w Polityce Prywatności, która zawiera również informacje na temat plików cookies wykorzystywanych przez Sklep. 

§ 10 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, 

zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, 

skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020. 

Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu. 

 

Regulamin z dnia 1-09-2020

Product added to wishlist

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu jej prawidłowego działania, analizy ruchu na stronie (Google Analytics) oraz zapewniania funkcji społecznościowych (Facebook, Twitter, Pinterest). Korzystanie ze strony z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce oznacza zgodę na zapisywanie i przechowywanie informacji w plikach cookies oraz na uzyskiwanie dostępu do tych informacji. Ustawieniami plików cookies możesz zarządzać bezpośrednio z poziomu swojej przeglądarki.

Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo